About us

Ing. arch. Erik Petrus, Ph.D.
/founder/

Česky

Architekt, urbanista a teoretik architektury

          Architekt, urbanista a teoretik architektury Jsem architekt, urbanista a teoretik architektury. Od roku 2017 vedu svou vlastní architektonickou praxi. Sídlím v Praze v České republice. Řadu let jsem pracoval s architektkou Evou Jiřičnou. Působím mezinárodně a navrhuji stavby kromě České republiky také do Indonésie, kde si mi již realizuje několik projektů. Navrhuji stavby různých měřítek od malých staveb po velké soubory. Od interiérů, rezidenčních projektů, přes komerční, kulturní, občanské až po náboženské stavby. Architekturu jsem studoval na Fakultě architektury v Praze, v České republice (u Ladislava Lábuse), ale také na Middle East Technical University v Ankaře, v Turecku. Studium v Turecku jsem si vybral s cílem poznat jinou kultury a jiný pohled na architekturu. Toto studium mě velice ovlivnilo v mém přístupu a nahlížení na architekturu. Má touha poznávat různé kultury mi umožňuje navrhovat stavby po celém světě a propojit tak můj výrazný architektonický rukopis s místním kulturním prostředím dané země. 

          Kromě navrhování se také zabývám teoretickou a výzkumnou činností. V teoretické rovině zkoumám prostorové aspekty působení architektonického prostoru na člověka a proměnu prostorů v průběhu historie napříč různými kulturami. Ve výzkumu se věnuji typologii obytných budov a udržitelného rozvoje. A to převážně typologií townhousů, jako určitého způsobu městského bydlení. Toto téma jsem rovněž zpracoval i v rámci doktorského studia na fakultě architektury v Praze, kde jsem mimo jiné také řadu let učil a vedl různé konference zabývající se typologií staveb. Rovněž jsem se zapojil do několika projektů z oblasti typologie staveb, zpracovávané pro Ministerstvo pro místní rozvoj. Cílem mého doktorátu bylo vytvoření systematiky prostorových typů townhousů, která byla následně aplikována na české prostředí k zjištění konkrétních požadavků na samotnou formu a typologii townhousů a uplatnitelnosti této typologie v rámci České republiky. Jedním z úspěchů mé práce, byla úprava definice rodinného domu v novém stavebním zákoně, tak aby bylo možné townhousy v českém prostředí stavět. Pro krátké vysvětlení: townhouse je úzký městský rodinný řadový dům s vyšší podlažností, který má řadu výhod jak pro město, tak i pro samotného uživatele. Jedná se o nejudržitelněji způsob výstavby ze všech typů rodinných domů. Poznatky z teorie a výzkumu uplatňuji ve svých návrzích. O svých projektech, teoriích a výzkumu přednáším na univerzitách, konferencích, debatách po celém světě. 

          V mém díle se reflektuje můj zájem o geometrii a prostor. Fascinují mě základní geometrické tvary jako kruh, elipsa, čtverec, obdélník, trojúhelník. Geometrie je hlavním nositelem organizace mých navržených projektů. Na základě geometrie usiluji zorganizovat daný prostor do snáze uchopitelných prostorových vztahů. Organizací se do díla vnáší řád. Tvar, hmota a samotné uspořádání vychází z reakce na daný kontext místa, ve kterém je dílo zasazeno. Není tedy možné už navržené dílo vzít a umístit ho do jiného prostředí. Rád pracuji s převýšenými prostory, s vyvýšenými úrovněmi, průhledy, pohledovými osami, kontrastem, s momentem překvapení. Skrze architektonický prostor se pokouším vytvářet zajímavé atmosféry, které vzbuzují v lidech emoce. Jsem architekt emocionálních prostorů. Snažím se navrhovat originální a zapamatovatelná díla. Míra emocí je dána sílou prostorové atmosféry architektonického díla. Ve svých návrzích často vycházím ze studia historie, především z barokních principů architektury. Jako je například dramatičnost prostorů, teatrálnost, barokní dualismus a jiné. Nejen baroko je pro mně velkým inspiračním zdrojem. Rád používám kámen, beton, cihlu nebo dřevo.

          Další činností mého působení je porotování v největší studentské architektonické soutěže INSPIRELI AWARDS na světě. Kromě toho, že jsem porotce, tak v rámci této instituce hodnotím studentské práce z různých univerzit z celého světa. Rovněž jsem členem Uměleckohistorické společnosti (UHS), kde mou náplní je podílet se na rozvíjení výzkumu dějin umění a architektury a reagovat na aktuální společenské a kulturní výzvy.


 

English

Architect, city planner and theoretician of architecture

          I am an architect, urban planner and architectural theorist. Since 2017, I have been running my own architectural practice. I am based in Prague, Czech Republic. I worked with the architect Eva Jiricna for many years. I work internationally and design buildings not only in the Czech Republic but also in Indonesia, where he has already implemented several projects for me. I design buildings of various scales, from small buildings to large ensembles. From interiors, residential projects, through commercial, cultural, civic to religious buildings. I studied architecture at the Faculty of Architecture in Prague, Czech Republic, but also at the Middle East Technical University in Ankara, Turkey. I chose to study in Turkey with the aim of getting to know another culture and a different view of architecture. This study greatly influenced my approach and view of architecture. My desire to learn about different cultures allows me to design buildings all over the world and thus connect my distinctive architectural style with the local cultural environment of the given country.

          In addition to designing, I also engage in theoretical and research activities. On a theoretical level, I investigate spatial aspects of the impact of architectural space on people and the transformation of spaces in the course of history across different cultures. In my research, I focus on the typology of residential buildings and sustainable development. And that mainly by the typology of townhouses, as a certain way of urban living. I also worked on this topic as part of my doctoral studies at the Faculty of Architecture in Prague, where, among other things, I also taught and led various conferences dealing with building typology for many years. I also participated in several projects in the field of building typology, processed for the Ministry of Regional Planning. The goal of my doctorate was to create a system of spatial types of townhouses, which was subsequently applied to the Czech environment to determine specific requirements for the form and typology of townhouses and the applicability of this typology within the Czech Republic. One of the successes of my work was the modification of the definition of a family house in the new Building Law, so that townhouses could be built in the Czech environment. For a brief explanation: a townhouse is a narrow urban family terraced house with a higher floor, which has a number of advantages both for the city and for the user himself. This is the most sustainable construction method of all types of family houses. I apply knowledge from theory and research in my proposals. I lecture about my projects, theories and research at universities, conferences, debates all over the world.

          My work reflects my interest in geometry and space. I am fascinated by basic geometric shapes such as circle, ellipse, square, rectangle, triangle. Geometry is the main carrier of the organization of my designed projects. On the basis of geometry, I strive to organize the given space into easier-to-grasp spatial relationships. Organization brings order to the work. The shape, matter and arrangement itself are based on the reaction to the given context of the place in which the work is placed. It is therefore not possible to take an already designed work and place it in another environment. I like to work with elevated spaces, elevated levels, vistas, lines of sight, contrast, and a moment of surprise. Through architectural space, I try to create interesting atmospheres that arouse emotions in people. I am an architect of emotional spaces. I try to design original and memorable works. The degree of emotion is determined by the strength of the spatial atmosphere of the architectural work. My designs are often based on the study of history, especially the baroque principles of architecture. Such as, for example, the drama of spaces, theatricality, baroque dualism and others. Not only the baroque is a great source of inspiration for me. I like to use stone, concrete, brick or wood.

          Another activity of my work is judging in the largest student architectural competition INSPIRELI AWARDS in the world. In addition to being a juror, within this institution I evaluate student works from various universities around the world. I am also a member of the The Czech Association of Art Historians, where my task is to participate in the development of research in the history of art and architecture and to respond to current social and cultural challenges.

______________________________________________________________

EDUCATION
Doctoral degree program (academic degree – Ph.D.)
Faculty of Architecture, Czech Technical University in Prague (Czech Republic)

Master’s degree program (academic degree – Ing. arch.)
Faculty of Architecture, Czech Technical University in Prague (Czech Republic)
Supervisior – prof. Ladislav Lábus

Bachelor’s degree program (academic degree – bc.)
Faculty of Architecture, Brno University of Technology (Czech Republic)
Supervisior – prof. Petr Pelčák

Erasmus
Faculty of Architecture, Middle East Technical University, Ankara (Turkey)

______________________________________________________________

PROFESSIONAL HONORS, AWARDS AND FELLOWSHIPS
2022/ Finalists – Dean’s Awards for Science and Research
2016/ 1st prize – Architectural competition, Revitalization of Petrzalka
housing estate, Bratislava (Slovakia)
2015 Nomination for the Dean’s Award – bachelor’s project

LECTURES

High School of Construction, Brno – Czech Republic (01/2024)
Department of Architecture Universitas Indonesia, Jakarta – Indonesia (12/2023)
Revize typologie 2020 Conference, FA ČVUT Praha (2020)
9th Annual Conference on Architecture and Urbanism 2020, FA VUT Brno (2020)
Architektura a udržitelný rozvoj 20 Conference, FSv ČVUT Praha (2020)
Formát 400, Brno (2014)
Zkušenosti, Praha (2015)

______________________________________________________________

I lecture on architecture all over the world – I gave this lecture at the Faculty of Architecture in Jakarta, Universitas Indonesia, 12/2023

Since January 2024, I have been a juror of the INSPIRELI AWARD the largest student architectural competition in the world

Lecture at the High School of Construction in Brno, 01/2024
It is important to give young students experience in the field of architecture